Regulamin

Strona główna / Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.drzwiprzesuwne.eu

§1.

Postanowienia ogólne.

1. Użytkownikiem Portalu może być osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zaakceptowała niniejszy Regulamin i nie została wykluczona przez administratora Portalu.

2. Portal jest witryną służącą prezentacji, promocji i sprzedaży produktów wykonywanych przez firme GAVRON MEBLE

3. Portal jest tworzony i zarządzany przez firmę GAVRON MEBLE

4. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu Portalu Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@drzwiprzesuwne.eu

5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie internetowej Portalu. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.

6. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na stronie internetowej Portalu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.

§2.

Korzystanie z Portalu.

1. Podczas korzystania z Portalu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik korzysta z Portalu na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz nie będzie wnosił roszczeń związanych z korzystaniem z Portalu.

3. Użytkownik nie może korzystać z Portalu w sposób powodujący przeciążanie łącza.

4. Użytkownik nie może korzystać z Portalu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową.

5. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Portalu bez pisemnej zgody Właściciela Portalu.

6. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować ani modyfikować danych umieszczonych w Portalu.

7. Dane uzyskane za pomocą Portalu mogą być wykorzystywane jedynie w celach prywatnych Użytkownika, przez co rozumie się, że dane powyższe nie mogą być wykorzystywane do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (każdego rodzaju), a także jakiejkolwiek innej działalności publicznej chyba, że jego podstawą jest odrębna umowa.

8. Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia Właściciela Portalu umieszczać w innych portalach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Portalu.

9. Administrator może zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Portalu bez ostrzeżenia, za naruszenie w sposób istotny któregokolwiek postanowienia regulaminu. Użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń.


§3.

Korzystanie z Konta Użytkownika.

1. Użytkownik ma prawo aktywować i korzystać z Konta Użytkownika.

2. Konto Użytkownika można aktywować po dokonaniu rejestracji w Portalu poprzez podanie danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, a także login i hasło.

3. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Portalu są poufne i nie będą w żadnym wypadku ani w żadnej formie udostępniane innym osobom ani podmiotom, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.).

4. Użytkownik aktywując Konto Użytkownika zgadza się na przetważanie danych osobowych dla celów niezbędnych do konfiguracji Konta Użytkownika.

5. Użytkownik aktywując konto może zgodzić się na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych na podany adres e-mail.

6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§5.

Odpowiedzialność Portalu.

1. Portal nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z nieprzestrzegania przez Użytkowników niniejszego Regulaminu.

2. Portal dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Portalu były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować.

3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za oferowane przez Partnerów towary i usługi, w szczególności za ich jakość, bezpieczeństwo lub legalność, nie ponosi też odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność ich opisu.

4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zdolności Partnerów do dokonywania transakcji.

5. Portal nie jest stroną jakichkolwiek transakcji, które doszły do skutku dzięki Portalowi i nie ponosi odpowiedzialności za te transakcje.

6. Portal nie jest stroną w ewentualnych sporach między Użytkownikiem a Partnerem.

7 Portal ponosi jedynie odpowiedzialność wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów prawnych obowiązującyvh na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§5.

Realizacja zamówień.

1.Firma GAVRON MEBLE zobowiązuje się do realizacji zamówień według opisu przedmiotu  oraz w terminie zawartym w opisie przedmiotu.

2. Produkty oferowane przez firmę GAVRON MEBLE nie są gotowymi towarami - wykonuje się je pod klienta - termin realizacji wynosi od 3 dni roboczych.

2. Dostawy produktów realizowane są za pomocą firm kutierskich, termin dostawy to około 1 - 2 dni robocze.

3. Za opóźnienia związane z dostawami przez firmy kurierskie firma GAVRON MEBLE nie odpowiada.

4. Każda przesyłka jest starannie zabezpieczona i ubezpieczona .

4. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu faktycznego podczas odbioru zamówionego produktu - w obecności kuriera  .

5. W przypadku wystąpiennia uszkodzenia , kupujący jest zobowiązany do wypełnienia protokołu reklamacyjnego i odesłania go do

firmy GAVRON MEBLE.

6. okres rozpatrywania reklamacji zależny jest od regulaminu firmy kurierskiej przez która przesyłka została dostarczona

i wynosi około 14 dni .

7 Kupujący ma możłiwość zwrotu produktu w termine 14 dni od zakupu , w przypadku zamówiń niestandardowych zwrotów nie

przyjmuemy .


Dane pozyskane podczas transakcji wykorzystujemy wyłącznie w celu wystawienia faktur i zaadresowania przesyłek. Nie udostępniamy oraz nie sprzedajemy Państwa danych innym firmom.